fbpx

Obchodní podmínky

Home » Obchodní podmínky

Portfolio služeb

 • svatební fotografie
 • portrétní, rodinná fotografie, děti – ateliér, exteriér, u klienta doma
 • produktová a reklamní fotografie, fotografování interiérů, exteriérů a další fotografické služby pro firmy
 • těhotenské fotografie

Objednání služeb

 • Objednávky přijímám emailem, kontaktním formulářem, FB zprávou, telefonicky nebo osobně. 
 • Klient objednáním služeb potvrzuje, že se seznámil se stylem fotografa a ceníkem služeb a zavazuje se zmíněné akceptovat
 • Termín fotografování je platný, až po mém zpětném potvrzení. Rezervaci je nutné oboustranně potvrdit.

Délka fotografování

 • Délka fotografování je závislá na rozsahu objednaných služeb, aktuální situaci a domluvě s klientem.

Cena za fotografování a její splatnost

 • Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny u jednotlivých kategoriích na těchto stránkách, případně souhrnně v sekci Ceník.
 • Pokud u služby není cena uvedena, fotograf na základě poptávky klienta sestaví cenovou nabídku.
 • Splatnost služeb se s klientem domlouvá individuálně.
 • Počet fotografií v balíčků se může lišit v případě narušení focení, nevhodných podmínkách atp., kdy fotograf nedostal dostatečnou možnost balíček naplnit.

Pozdní příchod

 • Pokud se klient na fotografování dostaví déle než 15 minut po domluveném termínu bez předchozí omluvy, vyhrazuji si právo fotografování zrušit.

Výběr fotografií a délka zálohy dat

 • Pokud se s klientem nedohodneme jinak, zasílám zhruba do jednoho týdne od termínu fotografování neupravené náhledy k výběru elektronickou formou ve zmenšené podobě, ze kterých klient provádí finální výběr. Počet vzniklých fotografií  je závislý na rozsahu objednaných služeb, požadavcích klienta a konkrétní situaci během fotografování – počet fotografií je individuální.
 • U svatebního fotografií neupravené náhledy nezasílám a provádím výběr osobně na základě objednaných služeb a požadavcích klienta.
 • Neupravené fotografie jsou uchovány po dobu zpracování a následně po dobu 6-ti měsíců. Upravené finální fotografie jsou uchovány po dobu jednoho roku od termínu fotografování.
 • Doba uchování fotografií fotografem lze individuálně prodloužit po dohodě s klientem.

Úprava a retuš

 • Portrétní rodinná fotografie – základní úpravy (světelnost, kontrast, barevnost) a retuš (vady pleti, nečistoty, nežádoucí odlesky v maximální možné míře atp.)
 • Firemní fotografie – dle rozsahu služby a požadavcích klienta
 • Fotografování psů – základní úpravy (světelnost, kontrast, barevnost), retuš (nečistoty, nežádoucí artefakty v maximální možné míře atp.) a aplikace kombinace speciálních postupů, které vytváří „sametovou“ srst.
 • Svatební fotografie – u reportážních fotografií provádím základní úpravu (světelnost, kontrast, barevnost), v případě nutnosti retuš nežádoucích artefaktů a objektů na fotografii. U vybraných novomanželských portrétních fotografií provádím další pokročilé úpravy v podobě retuše pleti, speciálních efektů atp. Všechny fotografie klient obdrží v barevné variantě a vybrané fotografie jako variantu v černobílém provedení či jiné speciální úpravě.

Formát fotografií

 • Klient obdrží fotografie v plném rozlišení pro tisk. Neupravené fotografie ve formátu JPG a RAW (NEF) nebposkytuji.

Reklamace

 • Reklamace na nedostatky hotových fotografií musí klient uplatnit písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 1 měsíce od dodání finálních fotografií.
 • Fotograf nenese odpovědnost za práci dodavatelů služeb 3. stran (vizážistka, kadeřnice, výzdoba atp.)
 • Vzhled klienta nebo jiných fotografovaných subjektů/objektů není relevantním důvodem k reklamaci.
 • Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, které je odlišné od stylu fotografa.

Jiná ujednání

 • Klient uhrazením konečné částky nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská, která náleží fotografovi). Není dovoleno využívat fotografie ke komerčním účelům, propagaci či prodeji třetí straně, pokud není domluveno jinak. Klientovi není dovoleno jakkoliv fotku upravovat a prezentovat ji jako dílo fotografa, pokud není domluveno jinak.
 • Klient automaticky získává nevýhradní licenci (dle § 47 Autorského zákona č. 121/2000 Sb.) k užití fotografií. Výhradní licenci lze získat pouze na základě písemné dohody za předem určených podmínek.
 • Fotograf má právo fotografie prezentovat jako své dílo, pokud není domluveno jinak.

Termín dodání

 • Dodání fotografií je závislé na konkrétní objednané službě a může být domluvena individuálně.
 • Ateliérové a portrétní fotografování: 14-28 dní od potvrzení výběru fotografií
 • Svatební fotografování: 14-28 dní od svatby

Předání zakázek

 • Hotové fotografie jsou dle rozsahu objednaných služeb předávány klientovi elektronicky, osobně na adrese Příběnická 1105, Tábor nebo po předchozí domluvě poštou za poplatek 100,-.

Použití fotografií

 • Autorská práva k fotografií dle platné legislativy náleží fotografovi.
 • Klient může používat fotografie používat dle domluveného rozsahu a charakteru zakázky.
 • Klient bez výslovného souhlasu a vědomí fotografa nemůže fotografie dále prodávat třetím osobám.
 • Fotograf může fotografie dále publikovat a nakládat s nimi na základě svých autorských práv, pokud není domluveno jinak.

Závěrečná ustanovení

 • Jazykem komunikace mezi fotografem a klientem a jazykem smlouvy je český jazyk. Uzavřené smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy.
 • Znění obchodních podmínek může fotograf měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti fotografa a klienta vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
 • Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Fotograf je oprávněn k provozování své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi fotografem a klientem je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi fotografem a klientem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě klient může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, fotograf doporučuje klientovi pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy havlicek.radek@gmail.com.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Radek Havlíček, IČ 00719412, zapsán u Městského úřadu v Táboře – č. 330801, sídlo provozovny Příběnická 1105, Tábor 390 01, telefon +420 774 838 766, mail: havlicek.radek@gmail.com

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží / poskytnutí služeb: _____________________

Datum objednání zboží / služeb: _____________________

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a) / datum realizace focení: _____________________

Vaše jméno a příjmení: _____________________

Vaše adresa: _____________________

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum: __________________________________________________________________________

* Nehodící škrtněte

 

Ochrana osobních údajů

 • Fotograf zpracovává osobní údaje o klientovi výlučně pro účely plnění práv a povinností dle smlouvy. K jinému zpracování osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze s jeho souhlasem.
 • Klient objednáním služeb souhlasí s případným zveřejněním fotografií fotografem na stránkách a sociálních sítích pro jeho vlastní prezentaci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Název firmy

Radek Havlíček
Radimovice u Želče 56
39002 Tábor

IČO: 00719412

Tel.: +420 774 838 766

zapsán u Městského úřadu v Táboře – č. 330801

Aktualizováno dne 31. 8. 2019